Borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla akrabalarına yaptığı devirler, geçerli sayılacak: 26.01.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

  İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı kazandırmaların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle iptal edilmesine olanak sağlayan ve tasarrufun iptali adı ile andığımız davalar açma imkanı sağlamaktadır. Bu davadaki amaç, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiği mallara dair yapılan devir işlemlerini geçersiz [...]