7499 sayılı Yasa ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Giriş Bu yazımızda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”)’da yapılan düzenlemeler ve önemli değişiklikler başlıklar halinde aşağıdaki şekilde incelenmiştir: Kanun yolları bakımından “gün” olarak belirlenen süreler, “hafta” ve “ay” olarak değiştirilmiştir: 7499 sayılı Kanun ile CMK’da yapılan en önemli değişikliklerden biri, hak arama hürriyetinin etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla CMK’da öngörülen kanun yolu başvuru sürelerinin Hukuk [...]

2024-04-02T16:01:22+03:00Blog, Genel|

7499 Sayılı Yasa ile KVKK’da Yapılan Değişiklikler

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Giriş 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7499 sayılı Kanun”) ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 6698 [...]

2024-03-26T14:41:00+03:00Blog, Genel|

7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Dair Değerlendirme

Giriş 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7445 sayılı Kanun”) ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“HUAK”) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) başta olmak üzere birçok kanunda önemli düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. [...]

2023-04-13T22:33:02+03:00Blog, Genel|

Riskli Yapıların Tespiti ve Deprem Riskinde Yapı Sahibinin Sorumluluğu

Giriş İşbu bilgi notunun konusunu, ülkemizin bir afet ülkesi olması sebebiyle afet riskine karşı yapılan kanunî çalışmalardan en önemlisi olarak söyleyebileceğimiz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Uygulama Yönetmeliği”) kapsamında riskli yapıların tespit süreci ile depremde yapı malikinin sorumluluğu oluşturmaktadır. Riskli Yapı Kavramı Kanun’da riskli [...]

2023-04-13T22:33:19+03:00Blog, Genel|

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Getirilen Değişiklikler

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkına; satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda Yönetmelik’te yapılan bu önemli değişiklikleri mercek altına aldık. “Aracı [...]

2022-09-20T12:49:36+03:00Blog, Genel|

Borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla akrabalarına yaptığı devirler, geçerli sayılacak: 26.01.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

  İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı kazandırmaların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle iptal edilmesine olanak sağlayan ve tasarrufun iptali adı ile andığımız davalar açma imkanı sağlamaktadır. Bu davadaki amaç, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiği mallara dair yapılan devir işlemlerini geçersiz [...]

2022-04-18T13:47:46+03:00Blog, Genel|

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda Getirilen Değişiklikler

I. Giriş   31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7392 sayılı Kanun”) ile 28 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve 23 Haziran 1965 tarihli, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle TKHK bağlamında esaslı değişikliklere gidilmiş [...]

2022-04-13T17:28:02+03:00Blog|

İcra İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

I. Giriş 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7343 sayılı Kanun”) ile 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) esaslı değişiklikler gerçekleştirildi. Özellikle haczedilen malların paraya çevrilmesi sürecinde eski düzenlemeye nazaran köklü değişiklikler getirildi. II. Getirilen Değişiklikler Kanun ile İİK’da yapılan [...]

2021-12-23T15:37:29+03:00Blog|

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımında Getirilen Yeni Düzenlemeler

31.03.2020 tarihli Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (“TOBB”) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirecekleri genel kurulda, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi; 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması; 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi yönünde bilgi vermişti. Bakanlığın [...]

2020-05-21T10:27:31+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 15.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş kişisel verinin, KVKK’ya uygun hale getirilmemesi ve ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmeye devam edilmesi KVKK’ya aykırıdır. (06.02.2020 tarihli, 2020/103 sayılı karar) Karara konu olay, ilgili kişinin hesap açtırmak için bankaya başvurduğunda, daha önce aynı bankanın başka bir ildeki şubesinde kendi adına açılmış bir [...]

2020-04-28T22:00:40+03:00Blog|
Go to Top