Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Getirilen Değişiklikler

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkına; satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda Yönetmelik’te yapılan bu önemli değişiklikleri mercek altına aldık. “Aracı [...]

2022-09-20T12:49:36+03:00Blog, Genel|

Borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla akrabalarına yaptığı devirler, geçerli sayılacak: 26.01.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

  İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı kazandırmaların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle iptal edilmesine olanak sağlayan ve tasarrufun iptali adı ile andığımız davalar açma imkanı sağlamaktadır. Bu davadaki amaç, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiği mallara dair yapılan devir işlemlerini geçersiz [...]

2022-04-18T13:47:46+03:00Blog, Genel|

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda Getirilen Değişiklikler

I. Giriş   31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7392 sayılı Kanun”) ile 28 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve 23 Haziran 1965 tarihli, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle TKHK bağlamında esaslı değişikliklere gidilmiş [...]

2022-04-13T17:28:02+03:00Blog|

İcra İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

I. Giriş 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7343 sayılı Kanun”) ile 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) esaslı değişiklikler gerçekleştirildi. Özellikle haczedilen malların paraya çevrilmesi sürecinde eski düzenlemeye nazaran köklü değişiklikler getirildi. II. Getirilen Değişiklikler Kanun ile İİK’da yapılan [...]

2021-12-23T15:37:29+03:00Blog|

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımında Getirilen Yeni Düzenlemeler

31.03.2020 tarihli Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (“TOBB”) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirecekleri genel kurulda, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi; 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması; 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi yönünde bilgi vermişti. Bakanlığın [...]

2020-05-21T10:27:31+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 15.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş kişisel verinin, KVKK’ya uygun hale getirilmemesi ve ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmeye devam edilmesi KVKK’ya aykırıdır. (06.02.2020 tarihli, 2020/103 sayılı karar) Karara konu olay, ilgili kişinin hesap açtırmak için bankaya başvurduğunda, daha önce aynı bankanın başka bir ildeki şubesinde kendi adına açılmış bir [...]

2020-04-28T22:00:40+03:00Blog|

7244 Sayılı Kanun ile İşçi-İşveren İlişkilerine Getirilen Yeni Kurallar

COVID-19 salgın hastalığının özellikle ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi, hak kayıplarının önlenebilmesi amacıyla her geçen gün yeni bir düzenleme getirilmektedir. Bu kapsamda 16 Nisan 2020 tarihinde TBMM nezdinde kabul edilen 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik [...]

2020-04-21T16:33:04+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 02.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• İşverenin çalışanın whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. (16.05.2019 tarihli, 2019/138 sayılı karar) Karara konu olayda şikayetçi bir şirket çalışanıdır. Çalışan kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi ve 3. kişilerle paylaşılması hususlarını ileri sürerek Kurul’a başvuruda bulunmuştur. Kurul tarafından yapılan [...]

2020-04-14T14:55:08+03:00Blog|

COVID-19 Mücadelesinde Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 27 Mart 2020 tarihinde COVID-19 ile ilgili kamuoyu duyurusu yapıldı. Kurum, COVID-19 ile mücadele sırasında kişisel sağlık verilerinin ne şekilde işlenebileceğine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ışığında bilgilendirme gerçekleştirdi. Kurum, aynı zamanda, COVID-19 virüsünün çalışan-işveren ilişkisine olan etkisine dair soru-cevap şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yazımızda [...]

2020-04-06T14:18:13+03:00Blog|

COVID-19, Yargıda Süreleri Durdurdu. 7226 sayılı Torba Yasa ile Getirilen Değişiklikler:

Ülkemizde de görülmekte olan pandemi niteliği taşıyan COVID-19 hastalığının, özellikle ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında yaşanılabilecek olumsuz durumlar kapsamında, TBMM nezdinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülerek 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı [...]

2020-04-02T16:33:54+03:00Blog|
Go to Top