column1-image1Şirketler Hukuku

Değişik sektörlerde yer alan yerli ve yabancı sermayeli şirketlere genel şirketler hukuku anlamında şirket kuruluşu işlemleri, şirket ana sözleşmesi taslaklarının hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması başta olmak üzere şirket birleşme ve devralma işlemleri, özel durum açıklamaları, kurumsal yönetim ve ortaklık haklarının temsili alanlarında çalışmaktayız.

Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ve şirket müdürlerinin sorumlulukları hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ekibimiz, yabancı şirketlerin Türkiye’de iştiraklerinin, şube ve irtibat bürolarının kurulması konularında da hizmet vermektedir.

column1-image2Ticari Sözleşmeler

İBK Hukuk olarak müvekkillerimize taraf olacakları her çeşit sözleşmelerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle alım ve satım, bayilik, acentelik, iş, hisse devri, ortaklık, yönetim, kredi, servis, sigorta, hizmet veya mal tedarik sözleşmeleri, lisans, franchise, kiralama, ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi üzerine çalışmalar yapmaktayız.

column1-image3Uluslararası Ticaret Hukuku

İBK Hukuk, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası satımlar, ödeme ve teslim şekilleri, uluslararası finansman teknikleri, banka teminat mektupları ile leasing ve faktoring sözleşmeleri başta olmak üzere bu alandaki sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi hususunda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz ayrıca, uluslararası ticaret hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarında ve özellikle milletlerarası tahkim yargılamalarında aktif olarak rol almakta; Ekonomi Bakanlığı tarafından ülke ekonomisini olumsuz etkileyecek ithalat operasyonlarına karşı yerli üreticileri korumak amacıyla ithalatta haksız rekabeti önleyici Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve ulusal mevzuata uygun olarak başlatılan anti damping ve sübvansiyon soruşturmalarında danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.

column1-image4Enerji Hukuku

İBK Hukuk olarak, Türkiye’deki özellikle rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımlarında müvekkillerimize hizmet vermekte; lisans başvurularının yapılması, enerji yatırımlarına ilişkin tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerimizin yanında yer almaktayız.

column2-image1E-Ticaret Hukuku

Büromuz avukatları internet üzerinden yapılan mal-hizmet ticareti ve benzeri faaliyetlerde bulunan veya bu konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmak istenen yeni girişimlere yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerin başında elektronik ortamda faaliyet gösterecek şirketlerin yapılandırılmaları ve finansmanı, internet üzerinden gizli (viral) ve açık reklam yapılması, sistem güvenliği sağlanması, mesafeli satış sözleşme örnekleri hazırlanması, abonelik sistemlerinin kurulması, tüketicilerin haklarının korunması, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki alt yapı kurulması, alt yapı hizmetleri ve standartları ve diğer benzeri konularda planlama, tip sözleşme hazırlığı, uyuşmazlıkların çözümü gibi konuları içermektedir.

Büromuz ayrıca sosyal medya kullanımı dahil olmak üzere internet üzerinden işlenen hakaret, tehdit, karalama, iftira, haksız rekabet, telif ihlali, kimlik gaspı ve benzeri suç, kabahatler ya da haksız eylemler hakkında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

column2-image1İş Hukuku

İBK Hukuk, özellikle yurtdışında faaliyet gösteren inşaat şirketlerinin işçilik alacaklarından kaynaklanan davalarının takip edilmesinde engin bir tecrübeye sahiptir. Büromuz her türlü iş (işçiler tarafından açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ücreti, yıllık izin alacağı, milli bayram ve genel tatil alacağı dahil her türlü işçilik alacaklarına ilişkin davalar, hizmet tespit davaları, iş kazaları sebebiyle maddi-manevi tazminat davaları) ve işe iade davalarının yanı sıra işçi hakları ve yönetici tazminatlarından doğan talep ile rekabet etmeme taahhütlerine aykırılıkların önlenmesine dair davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerimizin işyeri yönetmeliği ve işyeri hukuki süreçlerine ihtiyaç duyduğu düzenlemelerde; mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlara yönelik iş sözleşmesi hazırlanması ve müzakeresinde görev almaktayız; müvekkillerimize iş sözleşmelerinin kuruluşundan sona ermesi aşamasına kadar doğabilecek tüm hukuki riskleri bertaraf etmek adına destek vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerimize şirket içi eğitimler hazırlayarak iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku mevzuatından doğan tüm yükümlülükler konusunda uygulamaya ilişkin bilgilendirme sağlamaktayız.

İBK Hukuk olarak müvekkillerimizin sendikal faaliyetler ile ilgili sorunların çözümü ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak tüm konularda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.Büromuz ayrıca yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de oturma ve çalışma izinlerinin alınmasında hukuki destek vermektedir.

column2-image1Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

İBK Hukuk olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku başlıca faaliyet alanlarımızdan biri olup; bu alanda iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, maliklere, kiracılara ve yabancı yatırımcılara hukuki destek vermekteyiz. Müvekkillerimizin konut ve ticari gayrimenkul projelerinde; hukuki inceleme, planlama ve proje geliştirmelerinde hukuki danışmanlık sunmaktayız; teminat, kredi ve proje finansmanı işlemlerinde destek vermekteyiz. Ayrıca bu alanda özellikle kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri ile yönetim planı hazırlanması, incelenmesi, müzakere edilmesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İlaveten müvekkillerimize tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarını yürütmekteyiz.

Büromuz avukatları tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının yanı sıra intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri ile ilgilenmektedir.

Ekibimiz ayrıca gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü taşınmaza ilişkin müvekkillerimizin taraf olduğu ihtilafların çözümünde sulh görüşmelerini yürütmekte; açılan davalarda temsil hizmeti sunmaktadır.

column2-image1Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Türk Hukuku mevzuatına dahil edilmesi ile özellikle kişisel verilere temas eden şirketler için Kanun’a uyum sürecinin doğru bir şekilde tamamlanmasına büyük önem vermekteyiz.

Şirketlerin kişisel verileri işleme prosedürü, veri güvenliğine ilişkin yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve alınması gereken teknik ve idari tedbirlere ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz. Kanun’a uyum sürecinde şirketlerin tüm hukuki metinlerinin revize edilmesi, veri envanterinin ve şirket veri saklama politikasının oluşturulmasında hukuki destek vermekteyiz. Şirketlerin veri girişinden verilerin imhasına kadar geçen süreçte Kanun’a uyumsuzlukların ve risklerin belirlenmesinde rol oynamaktayız ve atılması gereken adımlara ilişkin yol haritası çizmekteyiz.

column3-image1Sigorta Hukuku

İBK Hukuk, sigorta hukuku alanında kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta reasürans şirketleri ve sigorta brokerlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına danışmanlık hizmeti ile sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda mahkemeler veya Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde temsil hizmeti vermektedir.

column3-image1Tıp Hukuku

İBK Hukuk olarak tıbbi müdahalelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu, hasta – hekim – kurum arasındaki tedavi sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar ve malpraktis kaynaklı tazminat ve ceza davaları ile özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık desteği sunmaktayız.

column3-image1Miras ve Aile Hukuku

İBK Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize her türdeki vasiyetname ve mülkiyete ilişkin işlem ve ihtilaflarda, mirasın reddi, mirasçılıktan çıkartma gibi hususlar dahil olmak üzere tereke hukukuna ilişkin hukuki destek sağlamakta ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Büromuz avukatları aile hukukuna ilişkin olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize aile hukuku alanında da hizmet sunmaktayız. Evlilik ve boşanma anlaşmalarının hazırlanması, yorumlanması ve müzakere edilmesi üzerine çalışmakla birlikte büromuz avukatları boşanma ve nafaka davalarında müvekkillerimizi temsil etmektedir. Ayrıca çocuk velayeti, evlat edinme konularında aracılıkta bulunarak hukuki destek sağlamaktayız.

column3-image1İcra ve İflas Hukuku

İBK Hukuk olarak icra ve iflas hukuku alanında müvekkillerimize en yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Bu alanda sağladığımız başlıca hizmetler, müvekkillerimizin ticari uyuşmazlıklarından doğan icra takiplerinin yürütülmesi, uyuşmazlıkların çözümü amacıyla icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde temsil hizmeti verilmesi, iflas erteleme prosedürünün yürütülmesi, iflas halinde iflas masasına alacaklıların kaydettirilmesi, şirketlerin yeniden yapılandırılması kapsamında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

column3-image1Beyaz Yaka Suçları

Ekibimiz, başta iş ve ticari ilişkilerden, şirket yöneticiliğinden, vergi ve gümrük işlemlerinden ve e-ticaret ve sermaye piyasasında yapılan işlemlerden kaynaklanan, gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, soruşturma ve kovuşturma konularında müvekkillerine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktadır. Büromuz avukatları, ayrıca devlete bağlı idare ya da bağımsız düzenleme ve denetleme kurulları tarafından verilen faaliyet men-i, ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması hususlarında engin bir tecrübeye sahiptir.