About İdil Bora Kepir

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far İdil Bora Kepir has created 25 blog entries.

7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Dair Değerlendirme

Giriş 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7445 sayılı Kanun”) ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“HUAK”) ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) başta olmak üzere birçok kanunda önemli düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır. [...]

2023-04-13T22:33:02+03:00Blog, Genel|

Riskli Yapıların Tespiti ve Deprem Riskinde Yapı Sahibinin Sorumluluğu

Giriş İşbu bilgi notunun konusunu, ülkemizin bir afet ülkesi olması sebebiyle afet riskine karşı yapılan kanunî çalışmalardan en önemlisi olarak söyleyebileceğimiz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Uygulama Yönetmeliği”) kapsamında riskli yapıların tespit süreci ile depremde yapı malikinin sorumluluğu oluşturmaktadır. Riskli Yapı Kavramı Kanun’da riskli [...]

2023-04-13T22:33:19+03:00Blog, Genel|

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

23.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) birtakım önemli düzenlemeler yapılmış; 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de ise yapılan bu kapsamlı düzenlemelere ilişkin olarak Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kanunu, özellikle sektördeki büyük oyuncular için ciddi finansal [...]

2022-10-14T11:31:40+03:00Genel|

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Getirilen Değişiklikler

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkına; satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda Yönetmelik’te yapılan bu önemli değişiklikleri mercek altına aldık. “Aracı [...]

2022-09-20T12:49:36+03:00Blog, Genel|

Borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla akrabalarına yaptığı devirler, geçerli sayılacak: 26.01.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

  İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı kazandırmaların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle iptal edilmesine olanak sağlayan ve tasarrufun iptali adı ile andığımız davalar açma imkanı sağlamaktadır. Bu davadaki amaç, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiği mallara dair yapılan devir işlemlerini geçersiz [...]

2022-04-18T13:47:46+03:00Blog, Genel|

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda Getirilen Değişiklikler

I. Giriş   31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7392 sayılı Kanun”) ile 28 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve 23 Haziran 1965 tarihli, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Özellikle TKHK bağlamında esaslı değişikliklere gidilmiş [...]

2022-04-13T17:28:02+03:00Blog|

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımında Getirilen Yeni Düzenlemeler

31.03.2020 tarihli Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (“TOBB”) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirecekleri genel kurulda, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi; 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması; 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi yönünde bilgi vermişti. Bakanlığın [...]

2020-05-21T10:27:31+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 15.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş kişisel verinin, KVKK’ya uygun hale getirilmemesi ve ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmeye devam edilmesi KVKK’ya aykırıdır. (06.02.2020 tarihli, 2020/103 sayılı karar) Karara konu olay, ilgili kişinin hesap açtırmak için bankaya başvurduğunda, daha önce aynı bankanın başka bir ildeki şubesinde kendi adına açılmış bir [...]

2020-04-28T22:00:40+03:00Blog|

7244 Sayılı Kanun ile İşçi-İşveren İlişkilerine Getirilen Yeni Kurallar

COVID-19 salgın hastalığının özellikle ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi, hak kayıplarının önlenebilmesi amacıyla her geçen gün yeni bir düzenleme getirilmektedir. Bu kapsamda 16 Nisan 2020 tarihinde TBMM nezdinde kabul edilen 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik [...]

2020-04-21T16:33:04+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 02.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• İşverenin çalışanın whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. (16.05.2019 tarihli, 2019/138 sayılı karar) Karara konu olayda şikayetçi bir şirket çalışanıdır. Çalışan kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi ve 3. kişilerle paylaşılması hususlarını ileri sürerek Kurul’a başvuruda bulunmuştur. Kurul tarafından yapılan [...]

2020-04-14T14:55:08+03:00Blog|
Go to Top